Leveringsvoorwaarden

LICENTIEVOORWAARDEN Portal Analyzer
1 Gebruiksrecht

1.1 The Right Direction verleent aan Gebruiker het niet exclusieve recht om één exemplaar van de programmatuur als beschreven in de leveringsovereenkomst op één systeem te installeren en te gebruiken. Het gebruikersrecht voor één exemplaar van de programmatuur strekt zicht uit tot de bij de programmatuur behorende documentatie. Gebruiker is ter zake van het gebruikersrecht een eenmalige vergoeding verschuldigd als vermeld in de leveringsovereenkomst.

1.2 Het gebruikersrecht gaat in nadat de betreffende programmatuur door Gebruiker betaald is en the Right Direction een door Gebruiker ondertekend acceptatieformulier heeft ontvangen.

1.3 Het gebruiksrecht geldt voor een jaar. Daarna dient de Gebruiker opnieuw te betalen voor een jaar gebruiksrecht van de programmatuur. The Right Direction is gemachtigd om het gebruik van de programmatuur te stoppen indien Gebruiker niet betaald.

2 Reikwijdte van het gebruiksrecht


2.1 Gebruiker mag de programmatuur slechts gebruiken op de configuratie die blijkens de actuele handleiding ondersteund wordt door the Right Direction, dan wel op de configuratie waarop de programmatuur door of vanwege the Right Direction geïnstalleerd is.

2.2 Het gebruikersrecht omvat ook standaardaanpassingen en eventuele Gebruiker-specifieke aanpassingen aan de programmatuur alsmede nieuwe versies van de programmatuur die ingevolge deze overeenkomst dan wel de Onderhoudsvoorwaarden aan Gebruiker geleverd worden.

3 Overdraagbaarheid


3.1 Het gebruikersrecht is zonder schriftelijke toestemming van the Right Direction niet overdraagbaar en niet in sublicentie uit te geven. Het is als Gebruiker niet toegestaan de programmatuur te verhuren, leasen, in sublicentie uit te geven, verkopen, vervreemden, verpanden, in zekerheid over te dragen of onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan derden voor welk doel dan ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken.

3.2 Indien Gebruiker door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de programmatuur verschaft, is Gebruiker naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de licentievergoeding en de onderhoudsbijdrage voor de betreffende programmatuur vanaf de licentie-registratiedatum van Gebruiker, onverminderd het recht van the Right Direction om de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade op Gebruiker te verhalen.

3.3 Indien de Gebruiker een rechtspersoon of vennootschap is, mag de programmatuur worden gebruikt door werknemers van Gebruikers, in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden.

4 Wijze van gebruik

4.1 Gebruiker is gehouden de programmatuur op correcte wijze en met inachtneming van al hetgeen is bepaald in de Algemene Leveringsvoorwaarden te gebruiken. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.2 en 5.3 van deze overeenkomst is het Gebruiker, voor zover de wet zulks toelaat, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van the Right Direction niet toegestaan enige door the Right Direction ter beschikking gestelde programmatuur of enig gedeelte daarvan, daaronder begrepen documentatie, op welke wijze ook vastgelegd, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te deassembleren, te decompileren, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

4.2 Tenzij the Right Direction afwijkende bepalingen stelt, is het Gebruiker toegestaan voor beveiligingsdoeleinden één kopie te maken van de programmatuur, Deze kopie zal door Gebruiker niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van het eventueel onbruikbaar geworden originele materiaal.

4.3 Gebruiker dient regelmatig een back-up te maken van de databestanden. Tevens dient Gebruiker een back-up te maken van de databestanden in alle gevallen waarin de programmatuur dit aangeeft en alle gevallen waarin het Gebruiker redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat dit voor het goed en veilig functioneren van de programmatuur noodzakelijk kan zijn. Bij gebreke hiervan is the Right Direction nimmer aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor gevolgschade of winstverlies voor de Gebruiker, waaronder begrepen schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

a. er te allen tijde voor te waken dat de programmatuur wordt misbruikt, beschadigd, gestolen of vernietigd;

b. te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de programmatuur benadert, gebruikt of kopieert;

c. ongeautoriseerd gebruik van de programmatuur te verhinderen;

d. er op toe te zien dat een werknemer geen ongeoorloofd gebruik maakt van de programmatuur;

e. the Right Direction onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte te stellen zodra hij ongeoorloofd gebruik van de programmatuur constateert.

4.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de programmatuur voor de updates op zijn systeem. The Right Direction kan de Gebruiker ondersteuning verlenen bij de installatie en configuratie van de programmatuur tegen alsdan geldende prijzen. Daarnaast is the Right Direction gemachtigd om de klant toegang tot de programmatuur te ontnemen als deze teveel verouderd is.

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Het auteursrecht, patent, handelsnaam, beeldmerk en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur (incl. standaardaanpassingen en nieuwe versies), databases, documentatie of materialen komen uitsluitend toe aan the Right Direction of haar licentiegever. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

5.2 Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van the Right Direction te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

5.3 Het is the Right Direction toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de programmatuur of materialen.

5.4 De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur door anderen dan the Right Direction zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming of als gevolg van onoordeelkundig of onbevoegd gebruik van de programmatuur is gewijzigd. The Right Direction kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruikersfouten of andere the Right Direction niet toe te rekenen oorzaken.

5.5 De garantie van eerder bestelde en geleverde programmatuur binnen een licentie wordt niet verlengd door eventueel later bestelde en geleverde programmatuur. Indien bijbestellingen worden toegevoegd aan een licentie waarvan de garantie inmiddels is verstreken, vangt de garantie niet weer aan.

6 Aansprakelijkheid

6.1 The Right Direction aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding van welk aard dan ook voor zover deze blijken uit haar Algemene Voorwaarden.

6.2 The Right Direction aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in een portaal die gemaakt zijn na een analyse middels de programmatuur.

7 Algemene Leveringsvoorwaarden


7.1 Op deze licentievoorwaarden zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van the Right Direction van toepassing. Algemene inkoop- en andere voorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing.

7.2 De rechten en verplichtingen van the Right Direction en Gebruiker met betrekking tot het gebruik van programmatuur zijn uitsluitend in deze overeenkomst, waarbij inbegrepen de Algemene Leveringsvoorwaarden van the Right Direction, vastgelegd.

7.3 De rechten en verplichtingen van the Right Direction en de Gebruiker met betrekking tot het onderhoud van de programmatuur zijn uitsluitend in de Onderhoudsovereenkomst, waarbij inbegrepen de Algemene Leveringsvoorwaarden vastgelegd.

7.4 Deze licentievoorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd door middel van een aanvullende schriftelijke overeenkomst die door Gebruiker en the Right Direction is ondertekend.